Protocol aanmeld- en keuringsprocedure

Aanmelding

De (kandidaat) piloot ofwel keurling meldt zich via de website www.doctoronboard.nl aan. Hij/zij vult een aanmeldformulier in. Hij/zij vult een aanmeldformulier in. Na ontvangst hiervan wordt contact per e-mail of telefoon opgenomen ter bevestiging of wijzing van de afspraak datum. Er wordt ook mondeling doorgenomen wat van belang is voor een optimale voorbereiding voor de vliegkeuring.

Indien de keurling reeds over een voorgaand medisch certificaat beschikt alsmede een pilot license en bijbehorende rating, dient deze meegenomen te worden.

Legitimatiebewijs

De keurling neemt ter legitimatie bij de keuring een geldig paspoort of EU identiteitsbewijs mee. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Vliegbrevet

De keurling dient zijn/haar vliegbewijs/vliegbewijzen mee te nemen naar de keuring, indien van toepassing. Dit geldt niet voor student-piloten.

Aanvraag formulier/application form

De keurling kan via de website de application form/aanmeldformulier downloaden en dient deze vóór de keuring volledig in te vullen. Als niet alle bescheiden volledig zijn, kan de keuring niet plaatsvinden en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. De medische verklaring dient door de keurling te zijn ondertekend. Deze wordt bij de keuring ingescand.

Aanvullende medische gegevens

Indien de keurling lijdt aan een (chronische) ziekte, of anderszins fysieke of psychische aandoening of een operatie onderging, dient vooraf bij de eigen behandelend huisarts of medisch specialist een brief te worden opgevraagd waarin de actuele status van de patiënt staat vermeld. Bij voorkeur zijn de gegevens/brieven niet ouder dan 6 maanden. Specialistenbrieven kan de keurling zelf bij de secretaresse van de specialist of, indien beschikbaar, bij de huisarts worden opgevraagd. Niet altijd beschikt de huisarts hierover, soms worden brieven niet (tijdig) naar de huisarts gestuurd.

Medicatielijst

Indien een keurling medicijnen gebruikt, hetzij dagelijks, hetzij zonodig, maar wel actueel, dan dient een medicatielijst beschikbaar te worden gesteld. Deze lijst kan bij de eigen apotheek of huisarts worden opgevraagd.

Optometristen onderzoek

Indien het nodig is voor de keuring, dient de keurling vooraf aan de keuring optometrisch/oogheelkundig onderzoek te ondergaan. Voor klasse 1 keuringen geldt dit bij de initiële keuring op een aero medical center, nadien per 2-5 jaar afhankelijk van leeftijd en op indicatie periodiek bij sommige oog- of refractieaandoeningen. Voor klasse 2 keuringen geldt dit bij de initiële keuring en nadien alleen op indicatie. Voor LAPL keuring geldt dit alleen op indicatie, dus niet routinematig.

De keuring

Op de keuring dient de keurling de application form/aanvraagformulier en alle relevante medische gegevens mee te nemen. De keuring duurt gemiddeld 60 minuten, soms langer bij aanvullend onderzoek (ecg, audiometrie, spirometrie). De AME stelt vragen over de fysieke en mentale gezondheid en verricht lichamelijk onderzoek. Dit behelst: bloeddrukmeting in rust, lengte en gewicht, gezichtsvermogen dichtbij, intermediair en verre afstanden, (bij initiële klasse 2 en LAPL keuringen) kleurenonderzoek, KNO- onderzoek, auscultatie van hart en longen, voelen naar klieren en belangrijke vaatgebieden, oriënterend buikonderzoek, indruk van nek en wervelkolom, kracht van armen en benen, reflexen, indruk van huid, oriënterend neurologisch en balansonderzoek. Hetzelfde geldt voor een initiële keuring versus een herkeuring. Er wordt een elektronisch dossier aangemaakt, waar alle vragen, onderzoeksgegevens en relevante aanvullende correspondentie en rapporten in worden vermeld. Alleen de AME heeft inlogcodes voor dit dossier, Empic genaamd, uitgegeven en beheerd door de IL&T, Medical Assessor/ inspecteur.

Tijdens de keuring tekenen AME en keurling beiden voor akkoord van de keuring en indien van toepassing bij overstap van andere AME of aero medical center, een Add Read Rights verklaring, waarin de AME inzage mag in alle voorgaande keuringen in Empic.

Klasse 1 keuringen buitenlands brevet

Voor klasse 1 keuringen van piloten met een EU buitenlands brevet, geldt dat de medical certificate onder toezicht van dat land vallen. Bijvoorbeeld een piloot heeft een Belgisch brevet, dan is de bevoegde autoriteit van België verantwoordelijk voor de besluitvorming volgens EASA regelgeving. Bij geen bijzonderheden en geen bijzondere beperkingen,

kan de AME de medical certificate afgeven. Als er een beperking dient te worden opgelegd, gebeurt dit door de autoriteit van dat land. Alle relevante medische gegevens worden met toestemming van de keurling doorgespeeld aan de autoriteit door de AME. Indien een piloot een besluit betwist dient dit in het land van herkomst te gebeuren. De regels van dat land zijn van toepassing. Als een keurling een SIC heeft, wordt contact opgenomen met de buitenlandse autoriteit over afgifte van een nieuw certificaat.

Besluit na de keuring

De AME heeft voldoende gegevens om een medisch certificaat af te geven. De keurling ontvangt dan een officieel door de AME afgegeven medische certificaat.
De AME heeft onvoldoende gegevens of is onbevoegd (bij sommige beperkingen) voor een beslissing en verwijst naar de Medical Assessor, die vervolgens een besluit neemt en waar mogelijk, met eventuele beperkingen, de medical certificate afgeeft en opstuurt naar de keurling.

De AME kan geen medisch certificaat afgeven omdat de keurling wordt afgekeurd.
Alle besluiten, zowel goedkeuringen, gedeeltelijke goedkeuringen als afkeuringen worden beargumenteerd door de regels: EU Implementing Rules (EU 2019/27), Acceptable Means of Compliance, Part-Med en/of Guidelines van de EASA.
De AME vult alle medische gegevens van de keuring en eventuele aanvullende informatie binnen 5 dagen in Empic in en biedt deze met besluitvorming aan ILENT aan, binnen 5 dagen na de keuring.

Afgifte medical certificate door Medical Assessor

Indien er een beperking dient te worden opgelegd door de MA, zal deze ook de medical afgeven. In alle gevallen dat de MA de medical afgeeft en opstuurt naar de piloot, worden additionele beoordelings- en verwerkingskosten in rekening gebracht door de Medical Assessor, welke tussen de €90 en €100 bedragen. Dit is ongeacht er wel of geen medical certificate wordt afgegeven. Mocht de MA besluiten de piloot niet fit te verklaren, krijgt deze geen nieuwe medical certificate.

Betwisting

De keurling kan binnen zes weken na afkeuring een schriftelijk beroep aantekenen en richten aan de AME. De AME legt dit voor aan de MA ter beoordeling. Hierna volgt een reactie op de betwisting.

Bezwaarmogelijkheid via de ILENT

Indien de piloot het niet eens is met een beslissing en de reactie op de betwisting kan men hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT)
T.a.v. team Medisch Luchtvaart
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
Onder vermelding van ‘MEDISCH VERTROUWELIJK’

Medical Assessor van ILENT

De Medische Autoriteit van Inspectie Leefomgeving en Transport kan ten alle tijde een beslissing van de AME terugroepen, indien deze hiertoe aanleiding ziet. Dit geldt ook voor de beslissing van een herkeuring. De AME zal bij keuringen die complex zijn in de besluitvorming, in principe vooraf, overleg plegen met de medische autoriteit.

Betaling

De keurling dient de AME na afloop van de keuring te betalen voor de geleverde dienst, ongeacht de uitkomst van deze beslissing. Er dient gelijk via een Tikkie (kosteloos) of Pin- betaling (2% opslag) betaald te worden. Contant geld wordt om veiligheidsoverwegingen van de AME niet geaccepteerd.

Versie 4-2-2021

nl_NLNederlands