Protocol aanmeld- en keuringsprocedure

Aanmelding

De (kandidaat) piloot ofwel keurling meldt zich via de website doctoronboard.nl aan.

Hij/zij vult een aanmeldformulier in. Na ontvangst hiervan wordt contact per e-mail of telefoon opgenomen ter bevestiging of wijzing van de afspraak datum. Er wordt ook mondeling doorgenomen wat van belang is voor een optimale voorbereiding voor de vliegkeuring.

Legitimatiebewijs

De keurling neemt ter legitimatie bij de keuring een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Vliegbrevet

De keurling dient zijn/haar vliegbewijs/vliegbewijzen en type-rating mee te nemen naar de keuring, indien van toepassing. Dit geldt niet voor aspirant (LAPL en klasse 2)  piloten.

Medische verklaring

De keurling kan via de website de medische verklaring downloaden en dient deze voor de keuring volledig in te vullen. Als niet alle bescheiden volledig zijn, kan de keuring niet plaatsvinden en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. De medische verklaring dient door de keurling te zijn ondertekend. Deze wordt bij de keuring ingescand.

Aanvullende medische gegevens

Indien de keurling lijdt aan een chronische ziekte of een belangrijke ziekte, operatie, aandoening of stoornis van lichamelijke of psychische aard heeft (gehad), dient vooraf bij de eigen behandelend huisarts of medisch specialist een brief te worden overlegd waarin de actuele status van de patiënt staat vermeld. Bij voorkeur zijn de gegevens/brieven niet ouder dan 6 maanden. Specialistenbrieven kan de keurling zelf bij de secretaresse van de specialist of, indien beschikbaar, bij de huisarts worden opgevraagd. Niet altijd beschikt de huisarts hierover, soms worden brieven niet (tijdig) naar de huisarts gestuurd.

Voorbeeld 1

Een keurling lijdt aan diabetes mellitus type 2. Er dient een overzicht van de laatste laboratoriumgegevens (glucose, HbA1c, nierfunctie, cholesterolwaarden) te worden overlegd.

Voorbeeld 2

Een keurling heeft darmkanker, was geopereerd en werd nabehandeld met chemotherapie. De patiënt is medisch hersteld en er is een half jaar verstreken tussen behandeling en keuring. Er dient een medisch specialistische brief te worden overlegd voor een goede beoordeling.

Voorbeeld 3

De keurling heeft een jaar geleden een heupprothese operatie ondergaan. Ook hier geldt dat de keurling een specialistenbrief moet overleggen.

Medicatielijst

Indien een keurling medicijnen gebruikt, hetzij dagelijks, hetzij zonodig, maar wel actueel, dan dient een medicatielijst te worden overlegd. Deze lijst kan bij de eigen apotheek of huisarts te worden opgevraagd. Deze actuele medicatielijst is verplicht mee te nemen.

Optometrist onderzoek

Indien het nodig is voor de keuring, dient de keurling vooraf aan de keuring optometrisch/oogheelkundig onderzoek te ondergaan. U kunt een afspraak maken bij een van de samenwerkende optometristen, zie links hiervan op de website, 

De keuring

Op de keuring dient de keurling de medische verklaring en alle relevante medische gegevens mee te nemen. De keuring duurt gemiddeld 60 -75 minuten. De AME stelt vragen over de gezondheid en verricht een volledig lichamelijk onderzoek van top tot teen. Een PPL keuring duurt langer dan een LAPL keuring. Hetzelfde geldt voor een initiële keuring versus een herkeuring. Er wordt een elektronisch dossier aangemaakt, waar alle vragen, onderzoeksgegevens en relevante aanvullende correspondentie en onderzoeksgegevens in worden vermeld. Alleen de AME heeft inlogcodes voor dit dossier, Empic genaamd, uitgegeven en beheerd door de IL&T, medical authority.

Aan het einde van de keuring tekenen AME en keurling beiden voor akkoord van de keuring.

Besluit na de keuring

De AME heeft voldoende gegevens om een medisch certificaat af te geven. De keurling ontvangt dan een officieel gewaarmerkt en door de AME afgegeven certificaat.

De AME heeft onvoldoende gegevens voor een beslissing en verwijst naar een medisch specialist voor vervolg onderzoek. Hierna dient een vervolgafspraak gemaakt te worden om de keuring af te ronden.
De AME kan geen medisch certificaat afgeven omdat de keurling wordt afgekeurd.

Alle besluiten, zowel goedkeuringen, gedeeltelijke goedkeuringen als afkeuringen worden beargumenteerd met referte naar de AME besluitregels: Implementing rules EU 1178, AMC ARA, Part-Med en/of Guidelines Implementation rules van de EASA.
De AME vult alle medische gegevens van de keuring en eventuele aanvullende informatie binnen 5 dagen in Empic in en biedt deze met besluitvorming aan IL&T aan.

Beroep/bezwaarschrift

Volgens artikel ARA.MED.325 van de EU-verordening 1178/2011 moet de ILT als bevoegde autoriteit een procedure invoeren om betwiste gevallen opnieuw te bekijken (de tweede beoordelingsprocedure genoemd) 

Indien u  het oneens bent met de beslissing over de medische geschiktheid kan een verzoek worden ingediend bij de IL en T om het betwiste geval opnieuw te beoordelen. Hier zijn kosten aan verbonden volgens artikel 7 van de regelgeving tarieven luchtvaart 2008.

U dient een bezwaarschrift binnen 6 weken na datum van de beslissing van de AME in te dienen bij de IL en T. Het adres is:

Inspectie Leefomgeving en Transport

t.a.v. Team Medisch Luchtvaart

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

o.v.v. Medisch vertrouwelijk

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

– de naam en het adres van de indiener;

– de dagtekening;

– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

– de gronden van het bezwaar.

De medisch beoordelaar van de IL en T neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een besluit. Dit besluit van de IL en T staat open voor bezwaar. De beslissing op het bezwaar wordt genomen door een andere medisch beoordelaar dan degene die het bestreden besluit heeft genomen. Het bezwaar wordt opnieuw bekeken door een onafhankelijke medische adviescommissie en geeft advies aan de medisch beoordelaar omtrent de geschiktheid voor medische certificering. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.

Medical Authority van IL&T

De medische autoriteit van Inspectie Leefomgeving en Transport kan ten alle tijde een beslissing van de AME terugroepen, indien deze hiertoe aanleiding ziet. Dit geldt ook voor de beslissing van een herkeuring. De AME zal bij keuringen die complex zijn in de besluitvorming, in principe vooraf, overleg plegen met de medische autoriteit.

Betaling

De keurling dient de AME na afloop van de keuring direct via pin of internetbankieren te betalen voor de geleverde dienst, ongeacht de uitkomst van de beslissing. De keurling ontvangt terstond een gespecificeerde nota via e-mail. Indien betaling niet mogelijk is, wordt keurling verzocht dit voorafgaand aan de keuring kenbaar te maken, zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Versie 1-1-2020

nl_NLNederlands