Protocol aanmeld- en keuringsprocedure

Aanmelding

De (kandidaat) piloot ofwel keurling meldt zich via de website doctoronboard.nl aan.

Hij/zij vult een aanmeldformulier in. Na ontvangst hiervan door de praktijk, zal de assistent telefonisch contact zoeken om een afspraak te maken. Er wordt dan ook mondeling doorgenomen wat van belang is voor een optimale voorbereiding voor de vliegkeuring. In de kleine aantal gevallen dat de keurling zich telefonisch of aan de balie van de praktijk meldt, zal dezelfde procedure worden gevolgd.

Indien de keurling reeds over een voorgaand medisch certificaat beschikt alsmede een pilot license en bijbehorende rating, dient deze meegenomen te worden.

Legitimatiebewijs

De keurling neemt ter legitimatie bij de keuring een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Vliegbrevet

De keurling dient zijn/haar vliegbewijs/vliegbewijzen mee te nemen naar de keuring, indien van toepassing. Dit geldt niet voor aspirant piloten.

Medische verklaring

De keurling kan via de website de medische verklaring downloaden en dient deze voor de keuring volledig in te vullen. Als niet alle bescheiden volledig zijn, kan de keuring niet plaatsvinden en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. De medische verklaring dient door de keurling te zijn ondertekend. Deze wordt bij de keuring ingescand.

Aanvullende medische gegevens

Indien de keurling lijdt aan een chronische ziekte of een belangrijke ziekte, operatie, aandoening of stoornis van lichamelijke of psychische aard heeft (gehad), dient vooraf bij de eigen behandelend huisarts of medisch specialist een brief te worden overlegd waarin de actuele status van de patiënt staat vermeld. Bij voorkeur zijn de gegevens/brieven niet ouder dan 6 maanden. Specialistenbrieven kan de keurling zelf bij de secretaresse van de specialist of, indien beschikbaar, bij de huisarts worden opgevraagd. Niet altijd beschikt de huisarts hierover, soms worden brieven niet (tijdig) naar de huisarts gestuurd.

Voorbeeld 1

Een keurling lijdt aan diabetes mellitus type 2. Er dient een overzicht van de laatste laboratoriumgegevens (glucose, HbA1c, nierfunctie, cholesterolwaarden) te worden overlegd.

Voorbeeld 2

Een keurling heeft darmkanker, was geopereerd en werd nabehandeld met chemotherapie. De patiënt is medisch hersteld en er is een half jaar verstreken tussen behandeling en keuring. Er dient een medisch specialistische brief te worden overlegd voor een goede beoordeling.

Voorbeeld 3

De keurling heeft een jaar geleden een heupprothese operatie ondergaan. Ook hier geldt dat de keurling een specialistenbrief moet overleggen.

Medicatielijst

Indien een keurling medicijnen gebruikt, hetzij dagelijks, hetzij zonodig, maar wel actueel, dan dient een medicatielijst te worden overlegd. Deze lijst kan bij de eigen apotheek of huisarts te worden opgevraagd. Deze actuele medicatielijst is verplicht mee te nemen.

Optometrist onderzoek

Indien het nodig is voor de keuring, dient de keurling vooraf aan de keuring optometrisch/oogheelkundig onderzoek te ondergaan.

De keuring

Op de keuring dient de keurling de medische verklaring en alle relevante medische gegevens mee te nemen. De keuring duurt gemiddeld 45-60 minuten. De AME stelt vragen over de gezondheid en verricht een volledig lichamelijk onderzoek van top tot teen. Een PPL keuring duurt langer dan een LAPL keuring. Hetzelfde geldt voor een initiële keuring versus een herkeuring. Er wordt een elektronisch dossier aangemaakt, waar alle vragen, onderzoeksgegevens en relevante aanvullende correspondentie en onderzoeksgegevens in worden vermeld. Alleen de AME heeft inlogcodes voor dit dossier, Empic genaamd, uitgegeven en beheerd door de IL&T, medical authority.

Aan het einde van de keuring tekenen AME en keurling beiden voor akkoord van de keuring.

Besluit na de keuring

De AME heeft voldoende gegevens om een medisch certificaat af te geven. De keurling ontvangt dan een officieel gewaarmerkt en door de AME afgegeven certificaat.

De AME heeft onvoldoende gegevens voor een beslissing en verwijst naar een medisch specialist voor vervolg onderzoek. Hierna dient een vervolgafspraak gemaakt te worden om de keuring af te ronden.
De AME kan geen medisch certificaat afgeven omdat de keurling wordt afgekeurd.

Alle besluiten, zowel goedkeuringen, gedeeltelijke goedkeuringen als afkeuringen worden beargumenteerd met referte naar de AME besluitregels: Implementing rules EU 1178, AMC ARA, Part-Med en/of Guidelines Implementation rules van de EASA.
De AME vult alle medische gegevens van de keuring en eventuele aanvullende informatie binnen 5 dagen in Empic in en biedt deze met besluitvorming aan IL&T aan.

Beroep

De keurling kan binnen 6 weken na afkeuring een schriftelijk beroep aantekenen en richten aan de AME. De AME zal voor een kosteloze heroverweging bij een andere AME zorgen. De keurling krijgt de mogelijkheid tot een mondelinge toelichting op het beroep bij deze tweede AME. De medical authority van IL&T wordt verwittigd van een dergelijk beroep.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Doctor on Board
t.a.v. M.R.M. van Philips, AME Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar
Nederland

Medical Authority van IL&T

De medische autoriteit van Inspectie Leefomgeving en Transport kan ten alle tijde een beslissing van de AME terugroepen, indien deze hiertoe aanleiding ziet. Dit geldt ook voor de beslissing van een herkeuring. De AME zal bij keuringen die complex zijn in de besluitvorming, in principe vooraf, overleg plegen met de medische autoriteit.

Betaling

De keurling dient de AME na afloop van de keuring te betalen voor de geleverde dienst, ongeacht de uitkomst van de beslissing. Er dient bij voorkeur gelijk per pin-overmaking betaald te worden. Indien een keurling niet meteen kan betalen, zal er een nota worden gestuurd waarin binnen 7 dagen dient te worden betaald. In dat geval volgen additionele €5 administratiekosten, ex BTW. De keurling ontvangt terstond een gespecificeerde nota via e-mail. Bij uitblijven van betaling volgt één herinnering met het verzoek binnen 7 dagen alsnog te betalen. Voor een herinnering worden €10 kosten in rekening gebracht, ex BTW. Bij uitblijven van betaling zal worden overgegaan tot incassoprocedures en komen de incassokosten volledig op conto van de keurling.

Versie 20-4-2017

PDF